vlagTijdens de gemeentedag op 21 september 1991vond de officiele vlaghijsing plaats van de nieuwe gemeentevlag door burgemeester Jac. van der Linden.
Op 28 maart 1991 besloot de gemeenteraad tot aankoop van een nieuwe vlag, omdat de gemeente Bleiswijk tot dan toe de banistieke regels niet op de juiste wijze hanteerde.In de toelichting naar de raad bij het voorstel van het gemeentebestuur was geveogd een 'Korte toelichting bij de vormgeving van een verantwoorde gemeentevlag voor Bleiswijk', opgesteld door de Stichting voor banistiek en heraldiek. Die toelichting bevat zoveel historisch vermeldingswaardige feiten, dat we haar hier bijna volledig opnemen.

1. Werden in de vroegste tijden (11/12de eeuw over het algemeen WAPENS in vormen en kleuren vormgegeven door de reproductie van (reeds langer bestaande) VLAGGEN, in de 20ste eeuw is in het bijzonder in Nederland een zekere traditie ontstaan, dat vlaggen hun kleuren en (eventueel sterk vereenvoudigde) emblemen ontlenen aan wapens.

2. Strikte voorwaarde is in de vorm van vlaggen (en in mindere mate van wapens) dat er geen gelijkenis of overeenkomst mag bestaan met reeds eerder elders ingevoerde en officieel gehanteerde vlaggen (en wapens). De hedendaagse registratiemogelijkheden per computer geven ter zake afdoende en snelle informatie over de vormgeving en kleuren van enkele miljoenen ter wereld officieel ingestelde vlaggen.

3. Een algemene banistieke regel is dat het aantal kleuren beperkt, de vormgeving eenvoudig moet zijn zodat de vlag op afstand duidelijk herkenbaar is, de produktie gemakkelijk ook door particulieren ondernomen kan worden en de kosten bij fabrieksmatige produktie zo laag mogelijk blijven. Juist door deze voorwaarden zal popularisering van een vlag mogelijk worden.

4. HET WAPEN VAN BLEISWIJK (bevestigd door de Hoge Raad van Adel op 24 juli 1816).

5. Voor de kleuren van een gemeentevlag-Bleiswijk zijn derhalve beschikbaar (in volgorde van belangrijkheid) zwart-wit-rood-geel; voor de vormgeving zijn dat bollen (3) - keizersembleem (adelaar of zwart kruis op wit) - ruit (of - open malie).

6. in de vlagvormgeving zal in de eerste plaats rekening gehouden worden met de vlaggen van de omliggende gemeenten, namelijk Bergschenhoek (gekeperde vlag geel-rood-wit), Berkel en Rodenrijs (banen blauw-wit met rode ster op geel kwartier, Zoetermeer (weergave van het wapen, gele plompen op blauw), benthuizen (banen groen-wit-blauw), Moerkapelle (blauw met gele gegolfde baan en geel kapelletje in bovenhoek).
N.B. Zevenhuizen heeft geen vlag gevoerd.

7. Een historiserende opbouw van het vlagmodel toont aldus:
het basispatroon van Karel de Grote's Christenrijk (zoals ook gebezigd door ridderlijke Orden, gevestigd langs de Oostzee).
een zwart kruis op een wit vlaggedoek (het kruis geplaatst met een arm op 1/3 van de vlaglengte; vgl. ook de vlaggen van de Skandinavische landen!) gespecificeerd in lokaal gebruik met
3 zwarte bollen en een bovenhalskwartier (vereenvoudigd Sint-Blasius, c.q. Lalaing-embleem).

NOTA BENE

In deze vlagopbouw schuilt bovendien nog een typische lokale karakteristiek, die niet in het wapen tot uitdrukking komt: de 3 bollen zijn op te vatten als het embleem voor het dorp Bleiswijk, het kruis is een sprekend embleem voor de woonkern Kruisweg !

De banistieke beschrijving

Een witte vlag met een zwart kruis (armdikte = 1/5 vlaghoogte), waarbij de ene arm ligt op 1/3 van de vlaglengte, met in de bovenhals een geel kruiskwartier, waarop een rode open ruit (hoogte = 3/10 vlaghoogte) en in de andere drie kruiskwartieren een aanstotende zwarte schijf (middenlijn = 3/10 vlaghoogte).

Bij gebruik van de gemeentevlag, begeleid door provincie- en koninkrijksvlag, dienen de vlaggen alle eenzelfde grootte te hebben, in de verhouding hoogte : lengte = 2 : 3.
aan een rechtopstaande mast is de hoogte van een vlag altijd = 1/3 masthoogte genoemd; met handhaving van de vlagbeschrijving kan de lengte van de vlag naar behoefte vergroot worden.

De instelling van de nieuwe gemeentevlag betekent overigens niet dat daarmee het gemeentewapen is komen te vervallen. Hierover blijken nogal eens misverstanden te bestaan.

 

Bron: Blesewic nummer 21 - september 1991.